جمعه 4 اسفند 1402  

معرفی

کارشناسان مسئول :واحد سخت افزار(شماره مستقیم: 53353520 داخلی101).


نام و نام خانوادگی : مهندس سید رضا موسوی
 سمت :کارشناس سخت افزار
 مدرک تحصیلی :مهندسی تکنولوژی نرم افزار

نام و نام خانوادگی : مهندس علی مباشرزاده
 سمت :کارشناس سخت افزار
 مدرک تحصیلی :کارشناس ارشدمهندسی نرم افزار