جمعه 4 اسفند 1402  

معرفی

کارشناسان مسئول :واحد نرم افزار(شماره مستقیم: 53353520 داخلی103-104-105).نام و نام خانوادگی : مهندس کوثر امیدی    
 سمت :کارشناس نرم افزار
 مدرک تحصیلی :کارشناس نرم افزار