شنبه 30 تیر 1403  

شـرح وظـایف واحد نرم افزار :

چکیده:.

 1- تحلیل نیازهای سازمانی و بررسی چگونگی پیاده سازی و اجرای آن در سازمان
 
 2- مطالعه، تحقیق، بررسی، تعیین، پیشنهاد و اولویت بندی اجرای برنامه ها، طرحها و پروژه های مرتبط برابر شرح وظایف مصوب   
 
 3- طراحی، توسعه و یا برنسپاری نرم افزارهای مورد نیاز سازمان
 4 - نظارت بر حسن اجرای پروژه ها و طرحهای حوزه نرم افزار و سیستم، بر اساس موافقتنامه ها و دستورعمل ها
 5 - پشتیبانی، رفع باگ و ارتقاء سامانه های نرم افزاری موجود بر اساس نیازهای سازمانی
 6- بررسی و شناسائی دقیق ساختار و سورس برنامه ها و دیتابیس های توصیفی و مکانی نرم افزارها تا حدی که در اختیار اداره نرم افزار میباشد
 7- تهیه شناسنامه نرم افزارها و دیتابیس های توصیفی و مکانی مطابق با الگوها و دستورالعملها 
8- تکمیل و رفع اشکالات نرم افزارها، با توجه به وجود سورس و نوع اشکال و امکان پذیری آن و با رعایت خط مشی مجمع تشخیص مصلحت نظام و استانداردهای مورد نظر      
 9- بررسی نرم افزارها از نظر امنیت و ساختار برنامه نویسی که مطابق سیاستهای امنیتی مجمع باشد  
10 - تهیه مستندات نصب، راه اندازی و راهبری نرم افزارها و تدوین راهنمای استفاده از نرم افزارها و آموزش کاربردی برنامه ها به کاربران مربوطه
11- همکاری با سایر بخشهای مرتبط ، مدیران پروژه ها ، تحلیلگران و برنامه نویسان و...و شرکتهای ثالث
12- انجام آزمایشهای دوره ای برروی نرم افزارها ،به منظور یافتن نقاط ضعف و قوت و خطاها و ارائه گزارشات مربوطه و راهکارهای پیشنهادی
13- طراحی، ایجاد، یکپارچه سازی ،نگهداری و بروز رسانی دیتابیس های اطلاعات توصیفی حوزه های مختلف

14- طراحی ، توسعه ، بروز رسانی و نگهداری از وب سایت مجمع
15- همکاری در جهت عملیات پشتیبان گیری از کلیه اطلاعات و سیستمها
16- بررسی و گزارش مشکلات امنیتی برنامه ها و دیتابیسهای آنها
17- تهیه الگوها و چهار چوبهای لازم برای مستند سازی متون فنی مرتبط با امور نرم افزاری
18- مطالعه و بررسی آیین نامه ها و اساس نامه ها و تهیه گزارشهای مربوط به نرم افزارهای رایانهای
19- همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
20- تهیه برنامه های زمانی اجرای پروژه های نرم افزاری
21- تهیه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارشات عملکرد سیستم ها و بررسی مستمر برای ارتقاء کارایی آنها
23- همکاری با طراحان ، تحلیل گران، کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات برای بکار گیری سیستم های مورد نظر
24- مشارکت در سمینار های تخصصی و ارائه ی نتایج حاصله ازتحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات بخصوص در حوزه نرم افزار
25- تهیه برنامه های آموزشی کاربری نرم افزار برای کارکنان مرتبط و پیگیری ونظارت بر حسن اجری برنامه ها
26- مطالعه وتحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر