جمعه 4 اسفند 1402  
1402/8/14 یکشنبه
راهنمای تکمیل فرمهای اعلام نیاز واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان                                       
               
       
شناسنامه اعلام نیاز حوزه سلامت
تاریخ تکمیل
نام واحد تکمیل کننده
اولویت بر اساس نیاز فایل
فایل 2
فایل 3
* چنانچه نیازمندی شما عمرانی است بلی را انتخاب کنید. 1-عنوان پروژه
2-محل اجرای پروژه 3-زیربنا(متر مربع)
4-اعتبار مورد نیاز بر اساس فهرست بها سال جاری (ریال) 5-نوع پروژه(ملی/استانی/مشارکتی)
6-وضعیت زمین 7-وضعیت مستندات زمین
8-برآورد هزینه انشعابات و مجوزها 9-درصد پیشرفت فیزیکی برای پروژه های نیمه تمام
10-دلایل اعلام نیاز 11-توضیحات عمرانی
* چنانچه نیازمندی شما تجهیزات پزشکی است بلی را انتخاب کنید 1-نام دستگاه
2-مارک 3-مدل
4-محل استقرار 5-تعداد مورد نیاز
6-قیمت (واحد) 7-برآورد ریالی
8-دلایل اعلام نیاز تجهیزات 9-توضیحات
* چنانچه نیازمندی شما تجهیزات اداری است بلی را انتخاب کنید. 1-نام دستگاه اداری
2-مارک اداری 3-مدل اداری
4-محل استقرار اداری 5-تعداد مورد نیاز اداری
6-قیمت (واحد) اداری 7-برآورد ریالی اداری
8-دلایل اعلام نیاز اداری 9-توضیحات اداری
* چنانچه نیازمندی شما غیر از موارد فوق است بلی را انتخاب کنید 1-عنوان پروژه سایر
2-محل اجرای پروژه سایر 3-اعتبار مورد نیاز سایر