شنبه 30 تیر 1403  
فرم
خطای پزشکی بیمارستان طالقانی
* نام و نام خانوادگی
شغل بیمار
سن
جنسیت
آدرس محل سکونت
* تلفن
* تاریخ بروز خطا
محل بروز خطا
بروزخطاتوسط کدام گروه بوده است
* نوع خطا
شرح مختصرخطای صورت گرفته و علل بروز خطاخطا
درسهای آموخته شده و راهکار های پیشنهادی جهت پیشگیر
* مشخصات گزارش دهنده
* تاریخ گزارش