شنبه 3 مهر 1400  

معرفی

کارشناسان مسئول :واحد نرم افزار(شماره مستقیم: 53353520 داخلی103-104-105).
 
نام :سلیم
نام خانوادگی: یریان
                                                  

سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک تحصیلی:کارشناس IT
ایمیل: