شنبه 3 مهر 1400  
 
Saturday, September 25, 2021  
 
السبت, صفر 18, 1443  
 
صورت جلسه 2
تاریخ
نام پروژه
نام کارفرما
موضوع پروژه
نام پیمانکار
درصد پیشرفت
علت عدم پیشرفت
متون عمومي
1398/8/18 شنبه
بيشتر