شنبه 3 آبان 1399  
 
Saturday, October 24, 2020  
 
السبت, ربيع الأول 07, 1442  
 
صورت جلسه 2
تاریخ
نام پروژه
نام کارفرما
موضوع پروژه
نام پیمانکار
درصد پیشرفت
علت عدم پیشرفت
متون عمومي
بيشتر