شنبه 3 مهر 1400  
 
Saturday, September 25, 2021  
 
السبت, صفر 18, 1443  
 
صورت جلسه 1
تاریخ کارهای محوله
شماره جلسه
شرکت پیمانکار
مدیر پروژه
کارهای آینده
کارهای معوقه
1398/7/20 شنبه