جمعه 4 اسفند 1402  
 
Friday, February 23, 2024  
 
الجمعة, شعبان 13, 1445  
 
خطای پزشکی شادگان
* نام و نام خانوادگی
شغل بیمار
سن
جنسیت
آدرس محل سکونت
* تلفن
* تاریخ بروز خطا
محل بروز خطا
بروزخطاتوسط کدام گروه بوده است
* نوع خطا
شرح مختصرخطای صورت گرفته و علل بروز خطاخطا
درسهای آموخته شده و راهکار های پیشنهادی جهت پیشگیری و یا جلوگیری از بروز خطا
* مشخصات گزارش دهنده
* تاریخ گزارش