شنبه 30 تیر 1403  
 
Saturday, July 20, 2024  
 
السبت, محرم 14, 1446  
 
1396/3/10 چهارشنبه
***  حداکثر سن اولاد پسر تا 20 سال و به شرط ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن فرزند تا 25 سال تمام و اولاد دختر مادام که شوهر یا شغل نداشته باشند بدون رعایت سقف سنی ***


مدارک مورد نیاز برای پیوست شامل:
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی بازنشسته عزیز و افراد تحت تکفل
بازنشستگان
*
تاریخ درخواست
* آخرین محل اشتغال(بازنشسته)
* تاریخ بازنشستگی
مشخصات کارمند
* نام و نام خانوادگی * نام پدر * تاریخ تولد
* ش ش * شماره ملی * شماره دفترکل
* پیوست ( کارت ملی)
* پیوست (صفحه اول شناسنامه)
* پیوست (صفحه دوم شناسنامه)
مشخصات همسر
نام و نام خانوادگی. تاریخ تولد.
تاریخ ازدواج
نام پدر. ش ش شماره ملی.
وضعیت شغل پیوست ( کارت ملی)
* پیوست (صفحه اول شناسنامه)
پیوست (صفحه دوم شناسنامه)
اسامی فرزندان تحت تکفل
نام شماره ملی ش ش
تاریخ تولد(1)
وضعیت تحصیل وضعیت تاهل
جنسیت پیوست ( کارت ملی)
پیوست (صفحه اول شناسنامه)
پیوست (صفحه دوم شناسنامه)
.
نام شماره ملی شماره شناسنامه
تاریخ تولد(2)
وضعیت تحصیلی وضعیت تاهل
جنسیت پیوست ( کارت ملی)
پیوست (صفحه اول شناسنامه)
پیوست (صفحه دوم شناسنامه)
..
نام شماره ملی شماره شناسنامه
تاریخ تولد(3)
وضعیت تحصیلی وضعیت تاهل
جنسیت پیوست ( کارت ملی)
پیوست (صفحه اول شناسنامه)
پیوست (صفحه دوم شناسنامه)
آدرس و مستندات
آدرس و تلفن محل سکونت پیوست مدارک مورد نیاز
پیوست مدارک مورد نیاز .
پیوست مدارک مورد نیاز..