اطلاعیه ها
پرداخت مطالبات شرکت بیمه آسیا طرف قرارداد بیمه تکمیلی دانشکده اطلاعیه مهم


به اطلاع کلیه همکاران میرساند دانشکده علوم پزشکی آبادان در نظر دارد نسبت به پرداخت مطالبات شرکت بیمه آسیا(طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان دانشکده در سال های 95،96،97) اقدام نماید، لذا میبایست تمامی پرسنلی که تاکنون هزینه های درمان خود را از شرکت بیمه فوق دریافت نکرده اند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 16/05/1398 نسبت به ارائه مستندات هزینه های درمان خود (رسید تحویل مدارک پزشکی به شرکت بیمه آسیا) به صورت مکتوب  به این مرکز مدیریت اقدام نمایند.

بدیهی است تبعات ناشی از عدم ارائه مستندات در موعد مقرر به عهده آن شخص می باشد.
                                                                                                                              واحد امور رفاهی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی