اخبار
1398/1/21 چهارشنبه
نصب دستگاههای ساخت ایران ATFدر بخش دیالیز بیمارستان حضرت زینب (س ) اروندکنار

دستگاه  ATF ، ساخت کشورایران در بخش دیالیز بیمارستان حضرت زینب (س ) اروندکنارنصب گردید.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir