Miision
بیانیه رسالت
اداره پرستاری تشکیلاتی است که از وظایف آن برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت گروه پرستاری این دانشکده با بکاربردن دانش جدید مدیریتی و مراقبتی است . که این هدف را با برنامه ریزی جهت کنترل عفونتهای بیمارستانی و مدیریت منابع انسانی و مهارت پروری طبق دستورالعملهای وزارت متبوع ، دنبال می کند. و در زمینه سیاست گذاریهای مربوط به رضایتمندی بیماران و کارکنان تلاش می کند.
محیط تحت پوشش : بیمارستانهای آبادان ، خرمشهر و شادگان
جمعیت تحت پوشش : کلیه پرسنل گروه پرستاری شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش با هر نوع استخدامی
پرستار ، بهیار  ، کاردان و کارشناس  اتاق عمل ، کاردان و کارشناس  هوشبری و کمک بهیار
این اداره برای دستیابی به رسالت خود ، موارد زیر را دنبال میکند:
ü     سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت مراقبتهای پرستاری در بخشهای مختلف بیمارستانی
ü     برنامه ریزی و حمایت از پژوهشهای کاربردی در علم پرستاری
ü     تعیین برنامه های کیفی برای کنترل عفونتهای بیمارستانی
ü     سیاستهای حمایتی از برنامه های اعتباربخش در بیمارستانها
ü     سیاست گذاری جهت آموزش کادر پرستاری
ü     پیگیری مطالبات مالی ، مسائل و مشکلات پرسنلی در زمینه های نقل و انتقال ، ارتقاء رتبه و انتصابات مدیریتی
ü     پیگیری آمار و اطلاعات تجهیزاتی و پرسنلی در جهت رفع کمبودها
 
       

       

       

       

       

        

       

        

        

        
تعداد بازديد اين صفحه: 3691
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22520876 تعداد بازديد زيرپورتال: 159286 اين زيرپورتال امروز: 68 سایت در امروز: 15499 اين صفحه امروز: 2