دوشنبه 22 مهر 1398  
 
Monday, October 14, 2019  
 
الإثنين, صفر 15, 1441  
 
فرم خطای پزشکی شهید بهشتی
* نام و نام خانوادگی
شغل بیمار
* علت مراجعه
سن
جنسیت
* تشخیص اولیه بیماری
آدرس محل سکونت
* تلفن
* تاریخ بروز خطا
* محل بروز خطا
* بروزخطاتوسط کدام گروه بوده است
* نوع خطا
* شرح مختصرخطای صورت گرفته و علل بروز خطا
درسهای آموخته شده و راهکار های پیشنهادی جهت پیشگیری و یا جلوگیری از بروز خطا
* مشخصات گزارش دهنده
* تاریخ گزارش